Apply now »

Service Manager

Pro naše servisní oddělení v Praze hledáme vhodného kandidáta na pozici Vedoucí servisního týmu.

 

Jako dceřiná společnost Kistler Group zajišťujeme prodej, dodávky a servis kompletního produktového portfolia Kistler. Přestože jsme poměrně malá obchodně-servisní kancelář, naše škála aplikací a produktů je velmi široká. Nový vedoucí servisního týmu by měl mít inženýrské myšlení a zájem proniknout do rozmanitých technických řešení měřicí a testovací techniky Kistler. Jako inženýr/ka se u nás nebudete nikdy nudit. Jako od vedoucího se od vás očekává především technický a odborný přehled, neustálé zapojení do dění celého oddělení. Od vedoucího se neočekává, že bude technické problémy sám řešit, ale musí být dostatečně kompetentní na to, aby dokázal navrhovat optimální řešení technických problémů, dokázal ho komunikovat a obhájit u zákazníka a pro navržené řešení efektivně využít lidské zdroje a technické prostředky. Tato činnost vyžaduje kontinuální kontakt s jednotlivými členy týmu, diskuse, sdílení zkušeností apod. Celý tým v Praze je tvořen obchodníky, servisními specialisty a back-office. Jako malý tým si dbáme na rodinnou atmosféru.

 

 

Náplň práce:

 • Zajišťování 
  • vysoké kvality našeho servisu prostřednictvím servisních techniků 
  • poskytování technické a aplikační podpory našich zařízení u zákazníků 
  • online servisu i servisu na místě u zákazníka
  • rozvoje servisního portfolia
  • profitability servisních činností
 • Komunikace se zákazníky a využívání systému CRM prostřednictvím tzv. servisních tiketů
 • Kooperace se servisními partnery v zahraničí (SK, PL, HU, RO, BG)
 • Komunikace se zahraničními kolegy
 • Občasné návštěvy servisních středisek ve Švýcarsku a Německu
 • Koordinace součinnosti servisního a obchodního oddělení 
 • Návrh a správa dohod o poskytování komplexních služeb - servisních smluv
 • Implementace servisních strategií
 • Reportování řediteli

 

 

Hlavní činnosti servisního oddělení

 • Servis u zákazníka
 • Kalibrace měřicích zařízení v laboratoři nebo u zákazníka
 • Zajišťování oprav
 • Produktová podpora
 • Školení
 • Poradenství a testování

 


Co od Vás očekáváme:

 • Ukončené VŠ vzdělání technického směru – obor strojní nebo elektrotechnický
 • Praxi v servisu nebo v dodávkách technických řešení 
 • Angličtinu na velmi dobré komunikativní úrovni – komunikace s kolegy v zahraničí a partnery 
 • Bydliště v Praze anebo Středočeském kraji – v dojezdové vzdálenosti 

 

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • Stabilní práci v malém a přátelském kolektivu v mezinárodní, avšak rodinné společnosti
 • Práci na HPP, plný úvazek 
 • Působení ve špičkových průmyslových oborech
 • Kvalitní finanční ohodnocení 
 • Služební auto ŠKODA Octavia Scout, notebook, iPhone i k soukromým účelům
 • Home office 1 den/týden
 • Kancelář: Praha 4 – Michle
 • Nástup možný ihned

External Posting

For our service department in Prague we are looking for a suitable candidate for the position of Service manager 

As a subsidiary of the Kistler Group, we provide sales, delivery and service of the complete Kistler product portfolio. Although we are a relatively small sales and service office, our range of applications and products is very broad. The new Service manager should have an engineering mindset and an interest in delving into the diverse technical solutions of Kistler's measurement and testing technology. As an engineer you will never be bored with us. As a supervisor, you are expected to have technical and professional insight, and to be constantly involved in the activities of the entire department. A supervisor is not expected to solve technical problems on his/her own, however, he/she must be competent enough to propose optimal solutions to technical problems, be able to communicate and defend them to the customer, and to use human and technical resources effectively for the proposed solution. This activity requires continuous contact with individual team members, discussions, sharing of experience, etc. The entire team in Prague is made up of salespeople, service specialists and back-office. As a small team, we are mindful of the family atmosphere.

 

Job description:

 • to ensure
  • high quality of our service through service technicians
  • technical and application support for our equipment at customers' sites 
  • online and on-site service at the customer's site
  • developing our service portfolio
  • profitability of service activities
 • Communication with customers and the use of the CRM system using so called service tickets
 • Cooperation with service partners abroad (SK, PL, HU, RO, BG)
 • Communication with foreign colleagues
 • Occasional visits to service centers in Switzerland and/or Germany
 • Coordination of service and sales department interaction 
 • Drafting and administration of agreements for the proposals of complex services - service contracts
 • Implementation of service strategies
 • Reporting to the Head of the company

 

Main activities of the service department:

 • Customer service
 • Calibration of measuring equipment in the laboratory or at the customer's site
 • Arranging repairs
 • Product support
 • Training
 • Consulting and testing

 

What we expect from you:

 • A university degree in a technical field - mechanical or electrical engineering
 • Experience in service or delivery of technical solutions 
 • English at a very good communicative level - communication with colleagues abroad and partners 
 • Residence in Prague or Central Bohemia region - within driving distance 

 

What we can offer you:

 • Stable work in a small and friendly team in an international but family-run company
 • Work on HPP, full time 
 • Working in top industries
 • High quality financial compensation 
 • ŠKODA Octavia Scout company car, laptop, iPhone also for private purposes
 • Home office 1 day/week
 • Office: Praha 4 - Michle
 • Starting immediately
   

Apply now

Apply now »